فهرست مقالات پذیرفته شده در همایش ملی زن و توسعه گردشگری

 

کد مقاله

عنوان مقاله

نام نویسندگان

نوع ارائه مقاله

6

نقش فعاليت گردشگري زنان روستايي در توسعه پايدار مناطق روستايي مورد مطالعه زنان روستاي ابيانه

ساجده کريمي

 شفاهی

19

گردشگري و توانمندسازي اقتصادي زنان روستايي

علي رحيمي

شفاهی

فيروزه توکلي

فائزه صفاري ابرقويي

22

نقش زنان در بوستانهاي روستايي

حميد آهني

شفاهی

مريم ارفعي

الهام يوسفي مقدم

26

بررسي نقش گردشگري در توانمندسازي زنان روستايي با تاکيد بر مولفه هاي اجتماعي(مطالعه موردي:زنان روستايي بخش مرکزي شهرستان سردشت)

خالد علي پور

شفاهی

زهرا ملاواني

28

نقش زنان روستايي در توسعه ظرفيت‌هاي گردشگري (مطالعه موردي روستاهاي هدف گردشگري بخش طرقبه)

زهراسادات حسيني

شفاهی

خديجه بوزر جمهري

29

نقش زنان روستايي در توسعه ي گردشگري (مطالعه موردي: روستاي کويري دهسلم، خراسان جنوبي)

شعله قلاسي مود

شفاهی

35

تحليل زمينه‌ها و عوامل مؤثر بر توسعه کارآفريني زنان در گردشگري روستايي

جواد قاسمي

شفاهی

آزاده خدابخشي

43

نقش نگرش جنسيتي در مديريت محيط هاي روستايي (مورد مطالعه: روستاهاي جنوب کلانشهر تهران)

ناصر شفيعي ثابت

شفاهی

نگين سادات ميرواحدي

48

جاذبه هاي گردشگري گياهان دارويي و نقش آن در توانمند سازي زنان روستايي

عليرضا نژادمحمد نامقي

شفاهی

الناز گود آسيايي

51

شناسايي و تحليل کسب و کار زنان روستايي در بخش گردشگري مطالعه موردي: روستاي ليلاکوه، شهرستان لنگرود

مجيد ياسوري

شفاهی

معصومه نوروزي نژاد

61

شناسايي ظرفيتهاي گردشگري روستايي و نقش آن در کارآفريني زنان روستا

زهرا سيوندي پور

شفاهی

اميرعباس نجفي پور

69

مشکلات و موانع توسعه کسب و کارزنان روستايي در بخش گردشگري مطالعه موردي (شهرستان تالش)

مجيد ياسوري

شفاهی

محسن حسني طالش

74

بررسي ديدگاه زنان روستاهاي هدف گردشگري شهرستان بينالود در مورد آثار گردشگري بر معيشت پايدار

فرزانه مرکويي

شفاهی

محمد امين خراساني

76

ارزيابي اثرات حضور گردشگران در جامعه روستايي از ديدگاه زنان روستاهاي شهرستان مشهد

علي اکبر مجدي

شفاهی

نسرين عربي

79

بررسی فعالیتهای جهاد کشاورزی کدکن در توانمندسازی زنان روستایی

عباس عباسيان

شفاهی

منصوره احمدي

محمد رضا عباسپور

82

بررسي ظرفيت¬هاي گردشگري روستايي در شهرستان کاشمر با تاکيد بر روستاهاي کريز و نامق

علي رحيمي

شفاهی

فائزه صفاري ابرقويي

فيروزه توکلي

83

بررسي تحولات اشتغال زنان در روستاي جاغرق (چالش‌ها و چشم اندازها)

علي اکبر مجدي

شفاهی

مژگان جعفرپور جاغرق

85

بررسي نقش زنان در توليد محصول سالم، توسعه پايدار و ارتقاء خدمات و کارکردهاي بوم نظام هاي زراعي در توسعه گردشگري روستايي (مطالعه موردي: گياه استراتژيک زعفران)

سرور خرم دل

شفاهی

سعيد جاهدي پور

94

جايگاه کارآفريني سبز در توانمندسازي زنان روستايي با تکيه بر توسعه گردشگري (با نگاهي بر پروژۀ ترسيب کربن در حوزه آبخيز اوغان استان گلستان)

سارا پارسياني

شفاهی

محمدرضا شهرکي

صفير سيجاني

محسن مهاجر

96

ژئوتوريسم معدني و ارتقا نقش زنان روستايي؛ مطالعه موردي روستاهاي مجاور معدن فيروزه نيشابور

مليحه قورچي

شفاهی

سعيد سعادت

97

جاذبه هاي زمين گردشگري و توانمند سازي زنان روستايي در ناحيه دهسلم (خراسان جنوبي)

مليحه قورچي

شفاهی

99

مؤلفه‌هاي اثرگذار بر کسب‌وکارهاي خانگي زنان در روستاهاي هدف گردشگري شهرستان مشهد

افسانه نيکوکار

شفاهی

پرنيا شمس آرا

ابوالفضل محمودي

101

گردشگري روستايي و توانمندسازي زنان: مروري بر تجارب جهاني

بهمن طهماسي

شفاهی

سيروس حجت شمامي

103

تفرج گاه هاي گردشگري فرصت يا تهديد براي زنان روستايي (مطالعه موردي: بخش مرکزي شهرستان سبزوار)

فرحناز اکبراقلي

شفاهی

105

تحليل اثرات گردشگري بر کارآفريني زنان روستايي (مورد مطالعه: کاشمر)

سمانه ميرعلي جاني

شفاهی

فاطمه باوقار

زهرا فرخ پور

108

جايگاه زنان در توسعه اکوتوريسم پايدار

اميرعلي برومند

شفاهی

فاطمه طباطبائي يزدي

109

نقش اقامتگاه هاي بومگردي بر توسعه اقتصادي اجتماعي-فرهنگي زنان روستايي مورد مطالعه: روستاهاي شهرستان کاشمر

علي واعظ طبسي

شفاهی

خديجه بوزرجمهري

حميد شايان

مرضيه اخلاقي

113

تحليل اثرات اقتصادي اجتماعي اقامتگاه هاي بوم گردي بر توسعه روستايي (مطالعه موردي اقامتگاه هاي بوم‌گردي کاشمر)

حميده محمودي

شفاهی

زهرا فرخ پور

فهیمه جعفری

فاطمه باوقار

116

نقش زنان روستايي در توسعه گردشگري

خدیجه بوذرجمهری

شفاهی

فهیمه جعفری

حميده محمودي

117

نقش اقامتگاه هاي بوم گردي در توسعه اقتصاد گردشگري روستا (مطالعه موردي: روستاي ايور شهرستان کاشمر)

رضا یوسفی

شفاهی

سحرچنگیز

5

راههاي تقويت کارافريني زنان در مناطق روستايي ايران

مهرداد برون

پوستر 

13

بررسي محدوديت ها و موانع فعاليت زنان روستايي در گردشگري

پارسا پاشايي

پوستر

14

تاثير گردشگري در توسعه کارآفريني زنان روستايي

منصوره نيک نهاد

پوستر

رضا معزي نسب

17

نقش زنان فرش باف در توسعه گردشگري روستايي

پريسا کفاشي عبداللهي

پوستر

وحيد وزيري

توحيد حاتمي خانقاه

20

بررسي سفال کلپورگان هنر دست زنان بلوچ از ديدگاه ماترياليسم فرهنگي

شيدا نصيري

پوستر

21

سنتز پژوهي مطالعات توانمندسازي زنان روستايي در ايران

فاطمه اکبري آواز

پوستر

27

نقش زنان درتوسعه روستايي دهستان بر رود شهرستان کاشمر

فرزانه نجفي زرمهري

پوستر

36

گردشگري مذهبي و توسعه شهري (مطالعه موردي:شهرستان کاشمر)

مرتضي اسمعيل نژاد

پوستر

فهيمه شهرکي

56

نقش زنان فعال حوزه فرش در توسعه گردشگري روستايي

ربابه تقي زاده بروجني

پوستر

60

شناسايي و رتبه‌بندي مهمترين عوامل موثر بر توانمندي شغلي زنان روستايي

مستانه غنجي

پوستر

62

نقش آموزش عالي در افزايش مسئوليت پذيري اجتماعي زنان روستايي در حوزه گردشگري

سيما بوذري

پوستر

67

بررسي بازار فروش گياهان دارويي در منطقه سارال کردستان جهت بهبود توسعه اقتصادي روستاييان به ويژه بانوان فعال در اين عرصه

پوران فتحي

پوستر

توران فتحي

امير رحيمي

70

موانع کارآفريني زنان روستايي و بهره مندي از فرصت هاي ايجاد شده گردشگري و توريسم روستايي

ميلاد جودي دميرچي

پوستر

81

بررسي عوامل موثر در برنامه ريزي گردشگري و کارآفريني زنان در توسعه پايدارروستايي مطالعه پژوهي روستاي سه کوهه زابل SWOT با تکنيک

مريم ابراهيمي

پوستر

89

نقش زنان بافنده روستايي در توسعه گردشگري

الهام احمدي فرد

پوستر

همايون فرهاديان

93

توانمندي هاي زنان در اقتصادگردشگري روستايي (مطالعه موردي : روستاي ازغند- شهرستان مه ولات)

ريحانه سلطاني مقدس

پوستر

سمانه ابراهيمي

95

بررسي موانع سرمايه گذاري روستايي

سيد محمد رفيعي خراساني

سيد امير محمد علويزاده

98

شناسايي و تحليل عوامل بازدارنده و پيش برنده کار آفريني زنان با تاکيد بر بخش گردشگري در مناطق روستايي

زهره حسيني

پوستر

فرناز فخار زاده

102

برنامه استراتژيک توانمندسازي زنان درحوزه گردشگري درروستاهاي بخش مرکزي شهرستان کلات

محمد غفران

پوستر

زيتب برادران شاهرودي

112

جشنوارههای محلی و توسعه گردشگری: بررسی و استفاده از تجربیات جشنواره گلاب گیری کاشان جهت توسعه جشنواره گلهای محمدی شهرستان کاشمر

زهرا ترکاشوند

پوستر

حميد افشاري

114

بررسي اثرات معيشتي گردشگري روستايي باتاکيدبرمشارکت وتوانمندسازي زنان روستايي

فاطمه استاد

پوستر

115

حکمراني خوب شهري :توانمند سازي زنان و گردشگري

مریم پور عینی

پوستر

118

زنان روستایی زمینه­ساز کارآفرینی گردشگری روستایی در روستاهای شهرستان کاشمر

خدیجه نصرتی بیابانکی

پوستر

خدیجه نصرتی بیابانکی

119

مشارکت زنان در توسعه مرکز گردشگري روستا و تاثير آن بر توسعه پايدار روستايي

پونه اشبک

پوستر