همایش 2

اطلاعات همایش

عنوان همايش

همایش ملی زن و پایداری منابع طیبعی و محیط زیست در مناطق روستایی

سازمان برگزار كننده

دانشگاه فردوسي مشهد و مرکز پژوهشی مطالعات جغرافیایی روستاهای خراسان رضوی

نام و نام خانوادگي دبیر همايش

دكتر خدیجه بوزرجمهری

آدرس پست الكترونيكي مدير همايش

https:// Grp3.um.ac.ir

مكان برگزاري همايش

دانشگاه فردوسی مشهد

زمان برگزاري همايش

24مهر ماه 1395

سطح برگزاري همايش

ملی

 

 

 

ارکان همایش

دکتر جعفر جوان

استاد گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد

رئیس همایش

دکتر خديجه بوزرجمهری

دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد

دبیر علمی همایش

دکتر طاهره صادقلو

استاديار گروه جغرافیای دانشگاه فردوسي مشهد

دبیر اجرایی همایش

دکتر حمید شايان

استاد گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد

مسئول کمیته داوری مقالات همایش

دکتر مريم قاسمي

استاديار گروه جغرافیای دانشگاه فردوسي مشهد

مسئول نمایشگاه مقالات پوستری

دکتر حمد ا.. سجاسي

استاديارگروه جغرافیای دانشگاه فردوسي مشهد

مسئول روابط عمومي همايش

تکتم سربرقي مقدم دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ريزی

روستايي

مسئول کمیته دبیر خانه و سايت همايش

حمیده محمودی دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ريزی

روستايي

مسئول کمیته اسکان و عضو دبیرخانه

سید مهدی سید ناصرالديني

مسئول کمیته تدارکات همايش

فهیمه جعفری کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ريزی روستايي

عضو دبیرخانه همايش

 

 

 

اعضای کمیته علمی همایش

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

دکتر حسن افراخته

هیات علمي گروه جغرافیای دانشگاه خوارزمي تهران

دکتر علي بدری

هیات علمي دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

دکتر فرامرز بريماني

هیات علمي دانشگاه مازندران

دکتر خديجه بوزرجمهری

هیات علمي گروه جغرافیای دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر مجتبي پالوج

معاون موسسه پژوهشهای اقتصاد کشاورزی

دکتر مهدی پور طاهری

هیات علمي گروه جغرافیای دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مهدی جهاني

هیات علمي گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

دکتر جعفر جوان

هیات علمي گروه جغرافیای دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر رضا حسین زاده

هیات علمي گروه جغرافیای دانشگاه فردوسي مشهد

مرضیه حسیني نژاد

پژوهشکده علوم و صنايع غذايي

دکتر فضیله خاني

هیات علمي دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

دکتر محمد امین خراساني

هیات علمي دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

دکتر شهناز دانش

هیات علمي دانشکده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر محمد دانشور کاخکي

هیات علمي دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر رضا دوستان

هیات علمي گروه جغرافیای دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر محمدرضا رضواني

هیات علمي دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

دکتر عبدالرضا رکن الدين

افتخاری

هیات علمي گروه جغرافیای دانشگاه تربیت مدرس

دکتر آذر زرين

هیات علمي گروه جغرافیای دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر هما زنجاني زاده

هیات علمي دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر عادل سپهر

هیات علمي دانشکده منابع طبیعي ومحیط زيست دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر حمدالله سجاسي قیداری

هیات علمي گروه جغرافیای دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر عباس سعیدی

هیات علمي دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتي

دکتر حمید شايان

هیات علمي گروه جغرافیای دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر زهرا شیخ الاسلام

هیات علمي مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعي

خراسان رضوی

دکتر فخری شهیدی

هیات علمي گروه کشاورزی دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر طاهره صادقلو

هیات علمي گروه جغرافیای دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر علي اکبر عنابستاني

هیات علمي گروه جغرافیای دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر مريم قاسمي

هیات علمي گروه جغرافیای دانشگاه فردوسي مشهد

دکترمجتبي قديری معصوم

هیات علمي دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

دکتر مهدی قرباني

هیات علمي گروه دانشکده منابع طبیعي دانشگاه تهران

دکتر علي اصغر کديور

هیات علمي گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور مشهد

دکتر علیرضا کرباسي

هیات علمي گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر مصطفي طالشي

هیات علمي گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور تهران

دکتر فاطمه طباطبايي يزدی

هیات علمي دانشکده کشاورزی دانشگاه مشهد

دکتر سید حسن مطیعي لنگرودی

هیات علمي دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

دکتر نصرالله مولايي هشتجین

هیات علمي گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت

دکتر عباس مفیدی

هیات علمي گروه جغرافیای دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر مجید ياسوری

هیات علمي گروه جغرافیای دانشگاه گیلان

 

 

 

 

 

محورهای همایش

محور زنان روستایي عشایری و حفظ منابع طبیعي و محیط زیست

محور زنان روستایي و تولید محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک و کارآفریني در حوزه محیط زیست

محور زنان روستایي و تشکلهای زیست محیطي

محور گزارش عملکرد سازمان ها ونهادهای دولتی و غیر دولتی در حوزه حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست با تاکید بر مشارکت و نقش زنان روستایی و عشایری

 

 

 

مقالات همایش

نویسندگان

عنوان مقاله

دکتر محمد اسکندری ثانی

آزاده رضائی نسب

تبدیل روستا به شهر و تاثیر ان روی رفتار زیست محیطی زنان(مطالعه موردی:شهر زیارت)

حمید برقی

متین معمار امامیه

نقش زنان روستایی در بهره برداری، حفاظت و احیا عرصه های طبیعی بیابانی با استفاده از روش

مطالعه موردی: شهرستان اردستان، دهستان ریکستانAHP

حمید برقی

یوسف قنبری

صبا خالقی

تحلیلي بر عوامل مؤثر میزان مشارکت در پایداری مناطق روستایی

مطالعه موردی: شهرستان شاهین شهر و میمه

علیرضا بوستانی

بتول بهادرانی

بررسي اثرات اجرای پروژه ترسیب کربن بر توانمند سازی زنان روستایی

مطالعه موردی: دشت حسین آباد، شهرستان سربیشه

خدیجه بوزرجمهری

نقش دانش بومی اکولوژیکی زنان روستایی در مدیریت پایدار منابع طبیعی ومحیط زیست

مطالعه موردی: روستاهای شهرستان نیشابور و فیروزه

خدیجه بوزرجمهری ، سیده سمیه خاتمی ، مریم نادری ، تکتم سربرقی مقدم

بررسی نقش پروژههای مشارکتی در توانمندسازی زنان و حفظ محیطزیست

مورد مطالعه: شهرستان سربیشه

علی پیرامون

سمیرا حبیب نژاد

نقش زنان روستايي در توسعه پايدار کشاورزی

دکتر فضیله خانی

توانمدسازی زنان روستایی با رویکردی بر توسعه انرزی های پایدار

فرهاد جوان

ندا دهقانی

سیما سعدی

بررسي نقش آموزش در توانمندسازی زنان روستايي برای حفاظت از محیط زیست

مطالعه موردی: شهرستان رضوانشهر

مینو خوش بین

نقش زنان روستايي در حفظ منابع طبیعي و محیط زيست

مطالعه موردی روستای سرکلاته خرابشهر از توابع شهرستان کردکوی استان گلستان

محمد رضا رضوانی

زنان و اهداف توسعه پایدار

مهدی رمضانی گسک ، علیرضا یاری ، راضیه حسین پور ، فرشته فخر

مشارکت زنان در تهیه طرح توسعه روستایی در راستای پایداری منابع طبیعی

مطالعه موردی : پروژه تعمیم ترسیب کربن منطقه سرچاه عماری

حمدالله سجاسی قیداری، امین فعال جلالی

تحلیل و بررسي نگرش زيست محیطي در بین زنان روستايي

مطالعه موردی: دهستان زنگلانلو

سیما سعدی

ندا دهقانی

بررسي عوامل مؤثر بر حفظ و پايداری محیط زيست گرايي زنان

جمشید عینالی

فریبا عباسی

ارزیابی نقش آموزش زنان روستایی در توسعه پایدار محیط زیست

مطالع موردی: شهرستان زنجان

مریم قاسمی

فاطمه اکبری

چالشهای پیش روی توانمندسازی زنان در مديريت بحران

مطالعه موردی: دهستان طرقبه شهرستان بینالود

حمیده محمودی

فهمیه جعفری

تکتم سربرقی

بررسي کیفیت زيست محیطي زندگي زنان روستايي

مطالعه موردی: بخش شاندیز

حمید رضا مرادی

وحیده محمدی

داوود طالبی

 

بررسي فعالیت و دستاوردهای زنان روستايي درفاز اول پروژه تعمیم ترسیب کربن ازآغاز تاکنون

مرضیه نوری

بررسي تحولات در دانش بومي زنان روستايي در مورد محیط زيست

زینب نوری کیا

محمد طاهری

 

مشارکت زنان در حفظ و نگهداری از منابع طبیعي و محیط زيست

ژیلا وطنخواه کلوزی

مجید یاسوری

رضا ابراهیمی

نقش مشارکت زنان در بهبود مديريت پسماند با استفاده ازروش

(روستا شهر ماکلوان فومن)PRA

مرضیه هادی پور

تحلیل الگوی فضایی اشتغال و بیکاری زنان در مقایسه با مردان بر اساس سر شماری نفوس ومسکن 1390

علیرضا یاری

فرشته فخر

مهدی رمضانی

گزارش فعالیت های صورت گرفته در منطقه اجرايي پروژه ترسیب کربن استان خراسان جنوبی شهرستان سربیشه در حوزه زنان

محسن یوسفی

نیلوفر بهبهانی

معرفي الگوهای توانمندسازی جوامع محلي درحفاظت از منابع طبیعی و توسعه پایدار روستایی با تاکید بر نقش زنان روستایی

حمید برقی، احمدتقدیسی، مریم نصیری

نقش فعالیت های کشاورزی زنان در توسعه اقتصادی نواجی روستایی

مطالعه موردی دهستان اسفرجان شهرستان شهرضا

سرور خرم دل ، پرویز رضوانی مقدم   ، سعید جاهدی پور

ارزیابی وضعیت نظام های زعفران و نقش زنان روستایی در تولید محصول کشاورزی سالم و ارگانیک

رضا خسروبیگی برچلویی ، جعفر جوان

سیده زینب حسینی

کارآفرین یا تولیدکننده؟ هویت های زنان کشاورز در نواحی روستایی دور دست

مطالعه موردی: دهستان جیرستان، بخش سرحد شهرستان شیروان

مهدی سقایی

زهرا جهانبخت قهفرخی

نقش زنان کار آفرین روستایی در احیا صنایع دستی و توسعه گردشگری

مور مطالعه: استان مازندران

اکرم عباسی

ویدا روشنی

مطالعه و بررسی مشارکت زنان در مدیریت تولید و حفظ محصول سالم

مطالعه موردی روستاهای شهرستان کرمانشاه

زهرا قجرجزی

نقش کشاورزی ارگانیک در جذب گردشگر با تاکید بر زنان روستايي

سمیرا محمودی

علی اکبر محمودی

نقش دانش بومي زنان روستايي در پايداری فعالیت کشاورزی

مطالعه موردی: دهستان اترک، شهرستان مانه و سملقان

هاجر مزیدی

حوریه کمال غریبی مفرد

سید پدرام سید رضایی

نقش مولفه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گردشگری روستایی در توانمد سازی زنان مناطق روستایی استان گلستان

مطالع موردی: روستاهای زرین گل شهرستان علی آباد کتول

مهدی جوانشیری

علی اکبر عنابستانی

علی رضا دربان آستانه

ارزيابي نقش گردشگری روستايي در توانمندسازی و و کارآفرینی زنان روستایی

مطالعه تطبیقی روستاهای بوژان و حمید آباد در شهرستان نیشابور

خدیجه جوانی

خدیجه بوذر جمهری

بررسي وضعیت سازمان های مردم نهاد در توانمندسازی زنان روستایی جهت حفاظت محیط زیست(منطقعه مورد مطالعه روستاهای شهرستان رشتخوار)

سارا راسخی

حسینعلی متولی

پیمان شفیعی

ارزيابي سرمايه اجتماعي زنان روستايي در راستای تقویت تاب آوری نظام مشارکتی و بومی شیرواره

یوسف قنبری

حمید برقی

صبا خالقی

تحلیلي بر فرصت های کارآفريني زنان در مناطق روستایی

مطالع موردی: شهرستان شاهین شهر و میمه

مهدی مودودی ارخودی

نقش گردشگری در توسعه روستايي بر اساس ديدگاه زنان، نمونه موردی روستای رباب شهرستان گناباد

کریم نادری مهدیی

فرشته یزدانی

اثرات استقرار کارگاههای فرش دستباف بر میزان کیفیت زنان قالیباف روستاهای الوند کوه غربی