همایش 1

اطلاعات همایش

عنوان همايش

همایش ملی زن و توسعه پایدار روستایی

سازمان برگزار كننده

دانشگاه فردوسي مشهد هسته پژوهشی مطالعات جغرافیایی روستاهای خراسان رضوی

انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

نام و نام خانوادگي دبیر همايش

دكتر خدیجه بوزرجمهری

آدرس پست الكترونيكي مدير همايش

https:// Grp2.um.ac.ir

مكان برگزاري همايش

دانشگاه فردوسی مشهد

زمان برگزاري همايش

23مهر ماه 1393

سطح برگزاري همايش

ملی

 

ارکان همایش

دکتر جعفر جوان

استاد گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد

رئیس همایش

دکتر خديجه بوزرجمهری

دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد

دبیر علمی همایش

دکتر طاهره صادقلو

استاديار گروه جغرافیای دانشگاه فردوسي

مشهد

دبیر اجرایی همایش

دکتر حمید شايان

استاد گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد

مسئول کمیته داوری مقالات همایش

دکتر مريم قاسمي

استاديار گروه جغرافیای دانشگاه فردوسي مشهد

مسئول نمایشگاه مقالات پوستری

دکتر محبت محبی

دانشیار گروه صنایع غذایی دانشگاه فردوسي مشهد

مسئول نمایشگاه عکس

سمیه عبداللهی

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

مسئول نمایشگاه صنایع دستی

دکتر حمد ا.. سجاسي

ستاديار گروه جغرافیای دانشگاه فردوسي مشهد

مسئول روابط عمومی همایش

مهندس زهره کریمی

کارشناس تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

مسئول سایت همایش

تکتم سربرقی مقدم

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

مسئول دبیر خانه همایش

محمد جواد خوش چهره

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران

مسئول پشتیبانی و پذیرایی

ابوالفضل زارعی

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

مسئول کمیته اسکان و حمل نقل

علی رضا حداد طوسی

کارمند دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مسئول سمعی و بصری

 

اعضای کمیته علمی همایش

رتبه علمی

نام و نام خانوادگی

عضو هیات علمي گروه جغرافیای دانشگاه تربیت معلم تهران

 

دکتر حسن افراخته

عضو هیات علمي دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر احمد رضا اصغر پور ماسوله

عضو هیات علمي دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حسین اکبری

عضو هیات علمي دانشگاه الزهرا

دکتر سوسن باستانی

عضو هیات علمی دانشگاهمازندران

دکتر فرامرز بریمانی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

سید علی بدری

مشاور وزیر کشاورزی در امور زنان روستایی

فروغ السادات بنی هاشم

عضو هیات علمي دانشگاه فردوسی مشهد

دكتر خدیجه بوزرجمهری

عضو هیات علمي دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حسین بهروان

عضو هیات علمي موسسه پژوهش های وزارت جهاد کشاورزی

دکتر فاطمه پاسپان

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر زهرا پیشگاهی فرد

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مهدی پور طاهری

عضو هیات علمي دانشگاه آزاد تهران

دکترشهره تاج

عضو هیات علمي دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر غلامرضا حسنی درمیان

عضو هیات علمي دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر جعفر جوان

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر فضیله خانی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر محمد رضا رضوانی

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر عبدالرضا رکن الدين

افتخاری

عضو هیات علمي دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر رحیم رهنما

عضو هیات علمي دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر هما زنجانی زاده

عضو هیات علمي دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حمدالله سجاسي

عضو هیات علمي دانشگاه الزهرا

دکتر خدیجه سفیری

عضو هیات علمي گروه جغرافیای دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر عباس مفیدی

عضو هیات علمي گروه جغرافیای دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر حمید شايان

عضو هیات علمي و رئیس پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا

دکتر فروغ الصباح شجاعی نوری

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر حسین شبانعلی فومی

عضو هیات علمي دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر طاهره صادقلو

عضو هیات علمي دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر غلامرضا صدیقی اورعی

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نورتهران

دکتر مصطفی تالشی

مشاور وزیر کشاورزی

دکتر محمد حسین عمادی

عضو هیات علمي دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر علي اکبر عنابستاني

عضو هیات علمی دانشگاه اهواز

دکتر منصور غنیان

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر فهیمه فرهمند پور

عضو هیات علمي دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مریم قاسمی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مجتبی غدیری معصوم

عضو هیات علمی مجمع تشیخص مصلحت نظام

فرزانه مافی

عضو هیات علمي دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر علی اکبر مجدی

عضو هیات علمي دانشگاه آزاد تهران

دکتر سید حسن مطیعي لنگرودی

عضو هیات علمي دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمدمظلوم خراساني

عضو هیات علمي دانشگاه آزادرشت

دکترنصر الله مولایی

عضو هیات علمي دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حسن میرزایی

عضو هیات علمي دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محسن نوغانی دخت بهمنی

عضو هیات علمي دانشگاه آزاد تهران

دکتر خدیجه همای صالحی

دکتری جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی

نرگس وزین

عضو هیات علمي دانشگاه گیلان

دکتر مجید ياسوری

عضو هیات علمي دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر علی یوسفی

 

محورهای همایش

زنان روستايي و توسعه اقتصادي

زنان روستايي و توسعه اجتماعي و فرهنگي

زنان ، مديريت روستايي و زيست محيطي

 

 

مقالات همایش

نویسندگان

عنوان مقاله

بتول کيخا

بررسي جایگاه فناوری هاي نوین اطلاعاتي و

ارتباطي و نقش آن در توانمندسازي زنان

روستایي منطقه سيستان

پيمان پوررجب

شهرام آزادمنش

محمدرضا محمدي

نگرشي جامعه شناختي به انگيزه هاي شروع

کسب و کار در زنان کارآفرین روستائي

زهرا فرضي زاده

بررسي آثار صندوق اعتبارات خرد بر رشد

توانمندي زنان روستایي

ثریا ابراهيمي

کامل محمودي

بررسي عوامل موثر بر نابرابري جنسيتي در

بين زنان روستایي مطالعه موردي

شهرستان مياندوآب- دهستان مرحمت

آباد

ثریا ابراهيمي

بررسي موانع مشارکت زنان روستایي در

فعاليت هاي کشاورزي مطالعه موردي:

دهستان مرحمت آباد - شهرستان

مياندوآب

سعدي حشمت اله

سميه آرمند

احمد یعقوبي فراني

بررسي علل توقف فعاليت برخي ازصندوقهاي اعتبارات خرد زنان روستایي

محبوبه بابایي

شيما صفا

بررسي وضعيت توانمندي زنان روستایي،

مطالعه موردي روستاهاي شهرستان دلفان،

استان لرستان

طيبه چراغي، مریم چراغي،

مجتبي رشيدي، علي هواسي

عوامل موثر بر کارآفریني زنان عشایر

شهرستان ایلام

مهرناز عبداللهي

زهرا اميري اسفرجاني

تحليل جامعه شناختي تأثير طبقه اجتماعي

بر نگرش نابرابري هاي جنسيتي دربين زنان

روستایي مطالعه ي موردي زنان متأهل

روستاهاي آبادچي، حجت آباد و مشهد

کاوه از توابع چادگان

حشمت اله سعدي

سميه آرمند

احمد یعقوبي فراني

شناخت و تحليل سازه هاي موفقيت صندوقهاي اعتبارات خرد زنان روستایي

جلال نظري کمرودي

حميد بلالي

رضا موحدي

بررسي نقش زنان روستایي و عوامل بيرون

سازماني موثر بر عملکرد تعاونيهاي

روستایي استان مازندران مطالعه ي

موردي شهرستان سوادکوه

محبوبه فرشچي

حسين شعبانعلي فمي

سيد جمال فرج الله حسيني

نقش آموزشهاي ترویجي درتوانمندسازي

تسهيلگران در ایجادو تداوم فعاليت

گروههاي مستقل زنان (مطالعه موردي

شهرستان خليل آباد از خراسان رضوي

منصوره صرامي فروشاني

همایون فرهادیان

حسين شعبانعلي فمي

تاثير صندوق هاي اعتبارات خرد بر اشتغال

زنان روستایي استان مرکزي

علي گلي

آمنه پورزمان

بررسي تفاوت هاي مکاني علل سرپرستي

زنان سرپرست خانوار روستایي در پهنه

شهرستان هاي کشور

عليرضا یاري

بهاره چکشي

فرشته فخر

نقش مشارکت زنان در راستاي تحقق

اهداف توسعه روستایي در منطقه اجرایي

پروژه بين المللي ترسيب کربن منطقه

حسين آباد غيناب- استان خراسان جنوبي

غریب فاضل نيا

فرشته اذرسا

مسئله شناسي زنان روستایي در قالب

گفتمان ارزیابي و کاربرد تکنيک درخت

مشکل

ریحانه سلطاني

سنجش نگرش زنان روستایي در ارتباط با

مهاجرت

حسن یوسفي

علي رشيدي

علي رشيدي

انعکاس حقوق شهروندي در ميان زنان

روستا از دیدگاه قرآن کریم و قوانين

موضوعه ایران

بهروز محمدي یگانه

مهدي چراغي

فاطمه گوشه نشين

تحليل عوامل موثر در کيفيت زندگي زنان

روستایي مطالعه موردي: دهستان وراوي

محمد امين خراساني

سنجش زیست پذیري روستاهاي پيرامون

شهري از دیدگاه زنان روستایي مطالعه

موردي: شهرستان ورامين

رضا خسروبيگي

چندگانگي روستا و بازنمایي هاي متفاوت

مصطفي قدیمي

هویت جنسيتي در بخش کشاورزي

مطالعه موردي: روستاهاي بخش

قوشخانه، شهرستان شيروان

خدیجه بوزرجمهري

حميد شایان

حليمه خسروي مشيزي

تحليل نقش سواد بر مشارکت اقتصادي

زنان روستایي

فرهود گل محمّدي

صدیقه ميرزائي شيخ آباد

بررسي برنامه هاي آموزشي ترویجي به

عنوان راهکاري جهت توانمند سازي زنان

روستایي

محسن سليمي امان آّباد

ابراهيم صالح ابادي

هدا حلاج زاده

بررسي عوامل اجتماعي موثر بر ميزان

مشارکت اجتماعي زنان روستایي مطالعه

موردي زنان روستایي روستاي خانلق

حمدالله سجاسي قيدار

عاطفه عروجي

اولویت بندي نيازهاي توسعه اي زنان

روستایي منطقه موردي: دهستان ميان

جوین شهرستان جغتاي

حمدالله سجاسي قيدار

مهناز اسماعيلي

اولویت بندي عوامل مؤثر بر اشتغالزایي

زنان روستایي مطالعه موردي: دهستان

گلمکان شهرستان چناران

عليرضا حميدیان

زنان و مدیریت روستایي، اضطرار یا

توسعه یافتگي فرهنگي، نمونه شهرستان

سبزوار

معصومه مؤیدي

نارملا نوري، صدیقه مؤیدي و

کبري مرتضایي

نقش مشارکت اقتصادي زنان روستایي در

توانمندسازي آنان در توسعه پایدار

خدیجه بوذرجمهري

خدیجه جواني

عليرضا بستاني

بررسي توانمندي زنان در مدیریت اجرایي

روستا نمونه مورد مطالعه روستاي سربالا،

شهرستان تربت حيدریه

عبداله واصف

زیبا اميدباراندوزي

بررسي ارتباط ميان گرایش دختران

روستایي وعشایري به آموزشهاي مهارتي

در استان آذربایجان غربي

حدیث کامراني فر

خدیجه بوذرجمهري

زنان، الگوهاي گذراندن اوقات

فراغت،گردشگري روستایي

رقيه زرگري

سنجش ميزان مشارکت زنان روستایياستان آذربایجان شرقي در تعاوني هاي

زنان روستایي و ارتباط آن با ميزان

تسهيلات دولتي

هاشم جنگي، علي بيگ

خراساني، محمد اماني، عزت

الله مافي

نقش کارآفریني زنان درتوسعه مناطق

روستایي نمونه موردي شهرستان دشتي

فرامرز بریماني

سميه اکبري

بررسي اثرهاي اعتبارات خرد در

توانمندسازي زنان روستایي مطالعه

موردي: روستاهاي داراي صندوق در

سيستان

عيسي پوررمضان

نصرالله مولایي هشتجين

زینب اسدي

نقش مدیریت محلي در توانمندسازي زنان

روستایي مطالعه موردي: بخش خشکبيجار

شهرستان رشت

منصوره نورایي

حشمت اله سعدي

صندوق اعتبارات خرد و توانمندي زنان

روستایي

یوسف غلامي سفر

ارزیابي توسعه انساني جمعيت زنان مناطق

روستایي در شهرستان هاي استا نهمدان

مجید ياسوري

سیده فاطمه امامی

منوچهر مرادي

زنان و کار آفریني روستایي نمونه موردي

زنان روستایي قاسم آباد سفلي شهرستان

رودسر

شيما زارعي

روح اله رضایي

اهميت نقش زنان روستایي در تأمين امنيت

غذایي و معيشت پایدار خانوار

طاهره صادقلو

تبيين مفهومي علل و بازخوردهاي

زنانه)مونث( شدن مهاجرتهاي روستایي

فرهود گل محمّدي

حبيب الله شيخ احمدي

بررسي به منظور شناخت گرایش ها و

تعيين زمينه آموزشي مورد نياز زنان

روستایي)مطالعه موردي- شهرستان باخرز

در استان خراسان رضوي(

ایمان چقاجردي

بررسي نقش زنان برتوسعه گردشگريروستایي با استفاده از مدل سوات مطالعه موردي روستاي ابيانه

مجتبي پالوچ

محمد عفتي

تبيين نقش و اهميت نهادهاي اعتباري خرد

در توسعه پایدار روستایي با تاکيد بر زنان

روستایي

تکتم سربرقي

حميده محمودي

زهرا نوربخش

سنجش کيفيت زندگي زنان روستایي

زهرا نامجویان شيرازي

صدیقه عباسي

مجتبي دهقانپور

توانمندسازي زنان روستایي از طریق

تشکيل صندوق هاي حمایت از توسعه

فعاليت هاي کشاورزي

ليلا پرنيان

صغري همت

محمد فروغ زاده

سنجش ميزان سرمایه اجتماعي و ابعاد آن

در بين زنان روستاهاي شهرستان شيراز

مطالعه موردي :روستاي شهر شيراز

زینب شریفي

هوشنگ ایرواني

ژیلا دانشورعامري

سوده گلابي

نيازسنجي آموزشي زنان روستایي

شهرستان نجف آباد کاربرد مدل بوریچ و

تحليل کوادرانت

خدیجه بوزرجمهري

مریم قاسمي

الهام شجاعي مقدم

بررسي اثر شرکت هاي تعاوني زنان در

توانمند سازي اعضا

پروانه مهرزادنيا

شایسته داداي قندي

بازخواني هویت گمشده زنان روستایي در

روند توسعه

اکرم عباسي

ویدا روشني

بررسي نقش دانش و آگاهي محلي زنان در

توسعه روستائي

خديجه بوذرجمهري

محمد رضا غلامي

علي قرباني

نقش دانش بومي زنان درمانگر روستایي

در درمان بيماریهاي پوستي

علي اکبر نجفي کاني

آمنه مسگري

امکان سنجي استقرار صنایع تبدیلي و

تکميلي بخش کشاورزي و نقش آن در

توسعه نواحي روستایي با استفاده از مدلمطالعه موردي: شهرستان

بندرگز

بهاره رضانسب

رضا عابدي گناباد

زن و توسعه اجتماعي در روستا

فاطمه محمدزاده لاریجاني

نقش دانش بومي زنان روستایي در

دستيابي به توسعه پایدار کشاورزي و

امنيت غذایي

سيد ناصر نوربخش

محمد تقي شریعتي

توانمندسازي زنان روستاي محمدآباد

پسکوه تجربه اي از طرح توسعه پایدار

روستاي محمدآباد پسکوه )قاین( با تاکيد

بر کارآفریني و اشتغال

مصطفي طالشي

ریحانه سلطاني مقدس

فاطمه گواهي

ارزیابي کارآفریني تعاوني زنان روستایي

نمونه موردي :روستاي اميرآباد شهرستان

کلات

فرحناز اکبراقلي

محمد الياسي مقدم

واکاوي نقش توليدي زنان روستایي با

تاکيد بر صنایع دستي مطالعه موردي:

بخش زبرخان شهرستان نيشابور

طوبي رضایي گيوشاد

اعتبارات خرد راهکاري عملي جهت

توانمند سازي زنان روستایي

محمدرضا کهنسال

ابوالفضل محسني

سيد حسين محمدزاده

بررسي عوامل موثر بر سطح توانمندي

اقتصادي زنان روستایي سرپرست خانوار

کارآفرین در استان خراسان شمالي،

استفاده از اقتصادسنجي فضایي

غریب فاضل نيا

معصومه کمان باز

تحليلي بر سبک زندگي و چگونگي گذران

اوقات فراغت دختران روستایي تابستان

، مطالعه موردي: بخش جزینک

شهرستان زهک

محمدرضا کهنسال

ابوالفضل محسني

سيد حسين محمدزاده

بررسي عوامل موثر بر موفقيت زنان

تسهيلگر روستایي در خراسان شمالي،

استفاده از توبيت دوحدي