همایش 4

اطلاعات همایش

عنوان همايش

اولين همايش ملي جغرافيا و برنامه ريزي توسعه روستايي

چندمين دوره همايش

اولین دوره

سازمان برگزار كننده

دانشگاه فردوسي مشهد و مركز پژوهشي مطالعات جغرافيايي روستاهاي خراسان رضوي

نام و نام خانوادگي دبیر همايش

دكتر خدیجه بوزرجمهری

آدرس پست الكترونيكي مدير همايش

https:// Grp1.um.ac.ir

مكان برگزاري همايش

دانشگاه فردوسي مشهد

زمان برگزاري همايش

23و 24 اذر ماه 1390

سطح برگزاري همايش

ملی

 

ارکان همایش

سردار محمود صلاحي

استاندار خراسان رضوي

رئيس افتخاري همايش

دكتر جعفر جوان

استاد گروه جغرافياي دانشگاه فردوسي مشهد

رئيس همايش

دكتر خديجه بوزرجمهري

استاديار جغرافياي دانشگاه فردوسي مشهد

دبير علمي همايش

دكتر مريم قاسمي

دبير اجرايي همايش

دكتر حميد شايان

دانشيارگروه جغرافياي دانشگاه فردوسي مشهد

رئيس كميته داوري مقالات همايش

دكتر علي اكبر عنابستاني

دانشيارگروه جغرافياي دانشگاه فردوسي مشهد

مسئول نمايشگاه مقالات پوستري

دكتر علي اكبر مجدي

استاديار جغرافياي دانشگاه فردوسي مشهد

مسئول برگزاري كارگاه هاي آموزشي

غلامحسين نوعي مسئول تحصيلات تكميلي دانشكده ادبيات دانشگاه فردوسي

مسؤل روابط عمومي همايش

ابوالفضل حسيني

كارشناس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگري استان

خراسان رضوي

مسئول كميته نمايشگاهي همايش

الهام شجاعي مقدم

دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه

فردوسي

مسئول كميته انتشارات

مجتبي خاتوني

دانشجوي جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه فردوسي

مسئول كميته تبليغات

حسین اسماعیلی

معاونت سیاسی و اجتماعی

فرمانداری فردوس

جانشین رئیس کمیته

راهبری و مسئول

هماهنگی و ساماندهی

شهرستان

ابوالفضل زارعي

كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه فردوسي

مشهد

مسئول كميته اسكان و حمل ونقل

حجت حاتمي نژاد

كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه فردوسي مشهد

مسئول سايت همايش

همكاران: شفيقه احمدي، الهام شجاعي مقدم، تكتم سربرقي مقدم، نعيمه تركمن نيا، سمانه حسين نتاج عربي، زهرا بني اسد، سميه عبدالهي

مسئول دبيرخانه همايش

اعظم جنتي فر

كارشناس قطب علمي فردوسي شناسي دانشگاه

فروسي

همكاران: سلطان بهرامي، محمد صفريان، افشين اسماعيل پور

مسئول كميته پشتيباني، مالي وپذيرايي

محمد جواد خوش چهره

كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي

دانشگاه فردوسي مشهد

علي رضا حداد طوسي، احمد نوراني

مسئولان سمعي و بصري

 

اعضای کمیته علمی همایش

رتبه علمی

نام و نام خانوادگی

دانشياردانشگاه سيستان و بلوچستان

دكتر عيسي ابراهيم زاده

استادياردانشگاه فردوسي مشهد

دكتر هادي اعظمي

استاددانشگاه تربيت معلم تهران

دكتر حسنافراخته

دانشيار دانشگاه تهران

دكتر سيد علي بدري

استادياردانشگاه فردوسي مشهد

دكتر خديجه بوزرجمهري

استاد دانشگاه تربيت مدرس

دكتر محمد حسين پاپلي يزدي

استاديار دانشگاه تربيت مدرس

دكتر مهدي پورطاهري

استاديار دانشگاهآزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران

دكتر شهره تاج

استادياردانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

دكتر حميدجعفري

دانشياردانشگاه علامه طباطبايي

دكتر محمودجمعه پور

استاددانشگاه فردوسي مشهد

دكتر جعفرجوان

استادياردانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

دكتر محمد مهديجهاني ثاني

استادياردانشگاه تربيت معلم سبزوار

دكتر عليرضاحميديان

دانشيار دانشگاه تهران

دكتر فضيله خاني

استاد دانشگاه تهران

دكتر محمدرضا رضواني

استاد دانشگاه شهيد بهشتي

دكتر اسماعيل شهبازي

دانشيار دانشگاه تربيت مدرس

دكتر عبدالرضا ركن الدين افتخاري

دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي

دكتر سيد محسن سرتيپي پور

استاددانشگاه شهيد بهشتي

دكتر عباسسعيدي

دانشياردانشگاه فردوسي مشهد

دكتر حميدشايان

دانشيار دانشگاه تبريز

دكتر ميرستار صدر موسوي

دانشيار دانشگاه اصفهان

دكتر سيد اسكندر صيدائي

استادياردانشگاه علامه طباطبايي

دكتر محمودضيائي

استاد دانشگاه تهران

دكتر مهدي طالب

استاديار دانشگاه پيام نور تهران

دكتر مصطفي طالشي

پژوهشگر و مشاور الگوي بومي پيشرفت

اسفنديارعباسي

دانشيار دانشگاه علم و صنعت

دكتر مهران علي الحسابي

دانشياردانشگاه فردوسي مشهد

دكتر علي اكبرعنابستاني

استاديار دانشگاه زابل

دكتر غريب فاضل نيا

استاديار دانشگاه بيرجند

دكتر محمودفال سليمان

استادياردانشگاه فردوسي مشهد

31 دكتر مريمقاسمي

معصوم استاد دانشگاه تهران

دكتر مجتبي قديري

استادياردانشگاه فردوسي مشهد

دكتر علي اكبرمجدي

استاديار مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي

دكتر سيد احمد محدث

استاد دانشگاه تهران

دكتر سيد حسن مطيعي لنگرودي

دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت

دكتر نصرالله مولايي هشتجين

استاد دانشگاه تهران

دكتر مسعودمهدوي

استادياردانشگاه فردوسي مشهد

دكتر محسننوغاني

دانشيار دانشگاه گيلان

دكتر مجيد ياسوري

استادياردانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

دكتر محمد حسن هجرتي

 

محورهای همایش

اقتصاد روستایی

برنامه ريزي روستايي

جامعه و فرهنگ روستايي

جهاني شدن و چشم انداز آينده روستاهاي كشور

گردشگري روستايي

محيط زيست روستايي

مديريت روستايي

 

مقالات همایش

نویسندگان

عنوان مقاله

فضيله خانی

نقش گردشگري در توانمندسازي اقتصادي زنان روستايي

شهرام اميرانتخابی ربابه صفري باديكلايي ،

نقش بازارهاي روستايي در توسعه روستايي(مورد بازارهاي روستايي بخش گتاب شهرستان بابل )

فاطمه پاسبا

بررسي رابطه ميان شاخص توسعه يافتگي و اشتغال زنان روستايي در استانهاي كشور در سال 1385

عليرضا خواجه شاهكوهي، غلامرضا خوش ف ر

پايدارسازي نظام بهره برداري زراعي، راهبرد توسعه پايدار كشاورزي

صالحي فيروزآبادي، سعيده رادمن محمدعلي في ضپور، گلسا

سنجش و بررسي سطح توسعه بازار كار مناطق روستايي ايران در برنامه چهارم توسعه

علي شمس، عليرضا عباسي.

بررسي نگرش پرورش دهندگان ماهي در خصوص طرح هدفمندي يارانه ها (مطالعه موردي: پرورش دهندگان ماهي قزل آلا

- شهرستان ماهنشان زنجان

محمود محمد قاسمي، زهرا

غفاري مقدم، شيرعلي كوهکن

بررسي اشتغال و رضايت مندي زنان روستايي در صندوق اعتبارات خرد منطقه سيستان

محمد رضا

غلامي، جعفر جوان، رضا قرباني، علي اكبر عنابستانی

بررسي تاثير نوآوري هاي كشاورزي بر نظام زراعي زيست منطقه ي رود دركش با تأكيد بر اقتصاد زراعي

خديجه بوذر جمهري، جواد بذر افشان، قدوس دهانی

بررسي نظام هاي بهره برداري و نقش آنها در توسعة كشاورزي (نمونه موردي: دهستان سيب و سوران استان سيستان و

بلوچستان

سيد حسن مطيعي لنگرودي، ابوطالب قاسمي وسمه جاني، رضوان نظر ي

پيامدهاي خصوصي سازي بخش كشاورزي چايكاري در دهستان مريدان شهرستان لنگرود

محسن كرمي، مريم

رسولزاده

بررسي اثر هدفمندسازي يارانهها بر قيمت تمام شده گندم (مطالعه موردي: شهرستان تربت حيدريه

محمودرضا ميرلطفي، سيداميرمحمد علوي زاده.

بررسي مشكلات كشاورزي شهرستان هيرمند سيستان با رويكرد مشاركتي

حميد برقي، يوسف قنبر ي

بررسي كمي توان اشتغال زايي صنايع كوچك روستايي و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردي: استان اصفهان:1386-1374

وكيل حيدري ساربا ن.

زمينه يابي امكان توسعه كشاورزي ارگانيك از ديدگاه كارشناسان جهاد كشاورزي مطالعه موردي: استان اردبيل

كاوه قادري، سيد كريم قادر زاد

بررسي تأثير تسهيلات اعطايي توسط بانكها بر روي اشتغال در روستاها

محمود فال سليمان، بهناز قاسم ي

بررسي و واكاوي نقش اشتغال زنان در اقتصاد خانوارهاي روستايي (مطالعه موردي: بخش باجگيران شهرستان قوچان

جواد ميكانيكي، محمد امين روستا

شيوه هاي بهره برداري زراعي و اثرات آن بر اقتصاد خانوارهاي روستايي (مطالعه موردي : شهرستان فيروزآباد

سيد رامين غفار ي.

كاركرد اقتصادي زنان روستايي در فرآيند توسعه پايدار (مطالعه موردي: استان چهارمحال و بختياري

اسفنديار عباسي.

احياي مديريت مشاركتي براي شكوفايي اقتصادي روستاها درآمدي به جايگاه نهادشناسي در تبيين الگوي بومي پيشرفت

جواد ميكانيكي، الهام تاجريزي

نظامهاي سنتي توليد زراعي نمودي از دانش بومي و توسعه پايدار مبتني بر مشاركتهاي مردمي

علي شمس الديني

رضايتمندي خانوارهاي روستايي از مهاجرت به شهرهاي كوچك (مورد مطالعه: شهر نورآباد فارس)

مهدي نايهدر، علي معيني، زهرا سمندي زاده شوشتري

بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و عملكرد تعاوني هاي روستايي (مطالعه موردي دهستان بالاولايت شهرستان كاشمر

حسن افراخته ميترا اسدي، ريبوار محمود پور، جواد دامن باغ

نقش صنايع دستي در توسعه اقتصادي روستايي(نمونه موردي: روستاي اورامان در شهرستان سروآباد

محسن احدنژاد روشتي، فاطمه صادقي شقاقي اسفستاني، يونس اكبرزاده

ضرورت تهيه نقشه هاي كاداستر زراعي در مديريت اراضي كشاورزي و نقش آن در توسعه روستايي

بهروز محمدي يگانه سكينه كرمشاهي ،

متنوع سازي فعاليت هاي اقتصادي با تأكيد بر صنايع روستايي به منظور دستيابي به توسعه ر وستايي

عمار رحمانی .

ميزان تمايل روستاييان به تخصصي شدن الگوي كشت در نواحي روستايي(نمونه موردي : دهستان سودلانه شهرستان قوچان

خديجه بوزرجمهري، حميد شايان، صديقه بهزاد ي

ارزشيابي تأثير اعتبارات خرد بانكي بر توسعه كشاورزي (نمونه موردي: دهستان محمديه شهرستان اردكان استان يزد )

جبار سليم منش، گلمراد مرادي، زينب رستمي ..

بررسي جايگاه كشاورزي در اقتصاد روستايي (مورد مطالعه: دهستانهاي كرمانشاه

حسين كاظمي ، مهدي چراغي، جواد عباسي، حسن ياوريان يسا ر

بررسي تأثيرات اعتبارات خرد مسكن روستايي در مهاجرت روستا - شهري

سيد امير محمد علوي زاده، محمودر ضا ميرلطفي .

اوقات فراغت و نحوه گذراندن آن در بين زنان روستايي (مطالعه موردي: روستاي قوژد شهرستان كاشمر)

حسين فراهاني، سميرا حاجي حسيني

نقش كارآفريني روستايي در توسعه پايدار روستايي

علي

شماعي، جواد دامن باغ، ريبوار محمودپو ر.

تأثير هدفمندي يارانه ها بر روستا با تأكيد بر كشاورزي (مطالعه موردي: دهستان چقانرگس شهرستان كرمانشاه

حميدرضا وجداني، موسي سلگ

بررسي روابط مكاني توليد غذاي دام با توزيع فعاليتهاي دامداري در استان همدان

عليرضا بستاني، صغري فردوسي

بررسي نقش بيمه محصولات كشاورزي در توسعه پايدار روستايي مطالعه موردي: روستاي رستاق از شهرستان داراب

مجيد ياسور ي

اقتصاد عشاير، چالشها و راهكارهاي آن در ايران/.

عليرضا حميديان، اسماعيل نصرآبادي

فقر روستايي در گستره جغرافيايي شهرستان سبزوار با تأكيد بر آمار افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني

نعمت الله حسيني

عوامل مؤثر بر ميزان مشاركت زنان در توسعه روستايي (نمونه موردي: شهرستان لامرد

عيسي رفيعي، محمود حسينزاده كرمان

بررسي تأثير رسانه هاي مجازي در عصر جهاني شدن بر عرصه زيست اجتماعي روستا

/ بهروز محمدي يگانه، عصمتمهديزاده، ليلا حسنلو، عفت مهديزاده.

بررسي اثرات اقتصادي - اجتماعي بازارچههاي مرزي در توسعه نواحي روستايي

محمد بهرامي خزايي، ثريا اكبرزاده شوط ي

بررسي وضعيت دام و دامداري و اثرات اقتصادي و زيست محيطي آن در روستا (مطالعه موردي : دهستان زنگباپلدشت ا

حميد جلاليان، جعفر يعقوبي، صديقه هاشمي

اثرات عمقي شدن كشت بر اقتصاد و توسعه روستايي

حميد

رضا زرنگار، علي خلد بري ن

كنكاشي در مولفه ها، عناصر و الزامات يك قانون جامع براي مديريت زمين و زمين داري در بخش كشاورزي

شهرام اميرانتخابي، سيدعلي حسيني

بررسي پيامدهاي توسعه سكونتگاهي درتغيير كاربري اراضي كشاورزي (نمونه موردي : شهرستان تالش

دكتر محمد رضا رضواني

جايگاه برنامه ريزي روستايي در برنامه هاي توسعه كشور با تأكيد بر برنامه پنجم توسعه

سيامك پيري، حميد گنجايش مدينه پارسايي

بررسي نظري راهبردهاي روابط شهر و روستا در چارچوب توسعه روستايي

علي گلي

ارزيابي نقش تبديل روستا به شهر در تغيير جريانهاي درون استاني با رويكرد تحليل شبكه اجتماعي (نمونه مورديشهرهاي كوچك استان فارس :

محمد كاركن ورنوسفادراني محبوبه امين مقدم

توسعه روستايي بر مبناي برنامه ريزي فضايي(بررسي موردي : استان تهران

سوده گلابي، محمدصادق ابراهيمي

تحليل آثار اقتصادي اجتماعي شهرك صنعتي در توسعه مناطق روستايي (مطالعه موردي: شهرك صنعتي فراهان

رضا قادري، احمد آفتا ب.

سنجش سطح برخورداري نواحي روستايي شهرستان اروميه

جواد ميكانيكي، جعفر سجادي

كاركرد شهرهاي كوچك در توسعه نواحي روستايي(مطالعه موردي: اشنويه

علي طاهري، خديجه بوزرجمهر

بررسي و تحليل اثرات توسعه روستا/شهرها و شهرهاي كوچك در توسعه منطقه اي و روستايي (نمونه موردي: شهرستان نيشابور

مهدي سقايي، عزت الله مافي، زهره جوانبخت قهفرخي

روستا، واسازي و فضاي جغرافيايي(با تأكيد بر عدالت جغرافيايي)

زينب كركآبادي، مجيد ملكي، حسن رجب پور كاري

كاربرد مدل نزديكترين مجاورت در برنامه ريزي روستايي (مطالعه موردي: دهستان پازوار شهرستان بابلسر

عيسي جوكار سرهنگي، سيجابر قنبريان پطرود

نقش عوامل اكولوژيكي در استقرار سكونتگاههاي روستايي (مورد مطالعه: شهرستان آمل)/

غلامحسين عبدا للهزاده، ابوالقاسم عربيون بهرام رضا اميري

تحليل از نارسايي هاي روند برنامهريزي توسعه روستايي در ايران

امامعلي عاشري، احمد آفتا ب.

رتبه بندي روستاهاي بخش اَنزل بر اساس توان جمعيتي، اقتصادي و دسترسي و اولويت بندي مسائل و مشكلات آنهابا بكارگيري روش ارزشيابي سريع روستا

محمد باسطقريشي ميناآباد، نصرالله مولايي هشجين، علي موافق سدهی

نقش آب بندانها در برنامه ريزي توسعه روستايي (مطالعه موردي: آب بندان هاي دشت مركزي رشت

مهدیمودودي ارخودي، محمد جواد خوش چهره، مژگان حامد منظريان، معصومه رباط سرپو ش.

ارزيابي مشكلات جوامع روستايي با استفاده از روشن مونه موردي: روستاي سررود شهرستان كلات

ندا رضو يزاده

ارتباطات توسعه بخش و توسعه ي روستايي

بهروز محمدي يگانه، مهدي چراغي، عباس نباتي قره قشلاق

تحليلي بر محدوديت هاي توسعه مكانيزاسيون كشاورزي جهت دستيابي به توسعه پايدار (مطالعه موردي : محورروستايي ميرجان مهرآباد

مسلم سروستاني، فتح اله داوري دهكردي، حميد بقايي، هوشنگ باقري، محمد كردانی

ارتقا توسعه كشاورزي جوامع روستايي با مشاركت مردم در طرحهاي منابع آب(مطالعه موردي : پروژه هاي آبياري هنديجان

غريب فاضل نيا، معصومه ملانوروز ي

راهبردهاي اساسي براي توسعه كارآفريني در مناطق روستايي شهرستان نيشابور

علي اكبر نجفيكاني، مسعود مدانلوجويباري، سيد هاشم سيدی

بررسي نقش شهركهاي صنعتي در توسعه روستاهاي همجوار (مورد مطالعه: شهرك صنعتي شهرستان جويبار)

زهره صابونچي

نگرش برنامه چهارم توسعه به كيفيت زندگي و بررسي ميزان تحقق شاخصهاي آن

مفيد شاطري، محمد حجيپو ر

واكاوي عوامل مؤثر بر پايداري جمعيت در سكونتگاههاي روستايي (مطالعه موردي : دهستان خوسف در شهرستان بيرجند

سوده گلابي، محمد صادق ابراهيمي

بررسي آثار اقتصادي و اجتماعي شهرك صنعتي فراهان

سيد هادی حسيني، حسين كري مزاده، هادي سليماني مقد م .

تحليل تطبيقي ويژگي هاي مهاجران در سكونتگاههاي غيررسمي (مطالعه موردي: شهرهاي بيرجند و اراك)

محمدصادق عزيزيان، مهدي ملازاده، سميرا اديب

سطح بندي بهينة نواحي روستايي با استفاده از الگوي منطق فازي در محيط GIS

مطالعه موردي : دهستان هاي بخش شيروان و چرداول ايلام

علي علي مددي، الهه عباسي

چشم انداز توسعه روستائي در لايحه و قانون برنامه پنجم نگاه دولت و مجلس به راهبردها و كاستي هاي برنامه ريزي روستايي در ايران

محمد محسن رضوي، امير اسدي، مهدي كاظمي بينيا

بررسي روستاهاي حاشيه كلانشهرها بر اساس قانون تعريف حريم شهرها (بررسي موردي: روستاهاي درون حريم شهر مشهد

مجتبي پالو ج

آسيب شناسي برنامه ريزي توسعه روستايي در ايران

حسن ابراهيمي

بررسي تأثير شركت هاي سهامي زراعي بر توسعه روستايي در ايران (مطالعه موردي: شركت سهامي زراعي گلپايگان روستاي نيوان نار،

جواد عادلي، حميدرضا ديوسالار.

نگاهي به تجربيات كشورهاي درحال توسعه به رويكرد نقش شهرهاي كوچك در توسعه روستاهاي پيراموني با تأكيد بر ايران

حميد شايان، مري هاديزاده بزاز

تحليلي بر ضرورت ساماندهي روستاهاي حريم كلانشهرها با تأكيد بر كلانشهرمشهد

سوده گلابي، محمد صادق ابراهيمي.

تعيين حوزه جذب شهرك صنعتي (مطالعه موردي: شهرك صنعتي فراهان

دكترعبدالرضا ركن الدين افتخاري

تحليلي برچالشهاي پيش روي توانمندي نظام آموزش برنامهريزي روستايي در ايران/

مجتبي پالو ج.

بررسي نقش سرمايه اجتماعي در توسعه يكپارچه روستايي وكشاورزي (مطالعات موردي : بخش كجور شهرستان نوشهر

عليرضا فرهودي، ويدا روشني

بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و آگاهي اجتماعي كشاورزان خرده پا بر ميزان مشاركت اجتماعي آنان

حميد بقايي - فتح اله داوري دهكردي، مسلم سروستاني، محمد كرداني، علي اسدي.

جايگاه و نقش مشاركت روستائيان در اجراي طرحهاي كالبدي (مطالعه موردي: پروژه هاي آبياري بهبهان

مفيد شاطري، محمد حجيپور

تحليل چالش هاي اقتصادي و اجتماعي در كانون هاي اسكان عشاير (مطالعه موردي: كانون اسكان عشايري بارنجگان دربخش زيركوه شهرستان قاينات

محمدحسن شربتيان

تأملي بر ضرورت برنامه ريزي فرهنگي در توسعه پايدار جامعه روستايي

محمود فال سليمان، حجت الله صادق ي.

بررسي جايگاه و نقش زنان روستايي در جريان پروژه بين المللي ترسيب كربن در شهرستان سربيشه در جهت توسعه محلي پايدار

مريم قاسمي

تحليلي بر مهاجرتهاي روستا/شهري سكونتگاههاي روستايي شهرستان مشهد

علي اصغر كديور

ارزيابي عملكرد اقتصادي و اجتماعي تعاوني هاي آب بران پاياب سد بيدواز اسفراين با تأكيد بر نظرات بهره برداران

سيروس قنبري صغري فردوسي، زينب فضلعل ي.

اثر تحصيلات عاليه بر مشاركت اجتماعي زنان روستايي (مطالعه موردي: دهستان سردشت بهبهان )

حميد شايان، علي اكبر عنابستاني، ابوالفضل زارعي، سيده فاطمه حسيني.

تحليل وضعيت سرمايه اجتماعي در روستاهاي بخش جعفرآباد شهرستان قم/

سكينه بيگم حسينی رودباركي، مصطفي ازكي

بررسي تغييرات سبك زندگي در جامعه روستايي (با استفاده از روش گرندد تئوري

غريب فاضل نيا، محمودعلی خسروي، ميثم بنداني

تحليل علل و پيامدهاي سرقت بر امنيت روستاهاي بخش شيب آب زابل

غلامرضا ميري، يونس شهنوازي، ناهيد اسمعيل زاي ي

اعتماد اجتماعي و تأثير آن بر مشاركت مردم در نواحي روستايي (نمونه موردي : مطالعه دهستان قائم آباد سيستان )

خديجه بوزرجمهري مريم هاديزاده بزاز

تحليل عوامل مؤثر بر توسعه تعاونيهاي توليد استان خراسان رضوي با استفاده از مدل

SWOT

 

ليلا بقائي، امير مظفر اميني، حميد بقائي

ارزيابي برنامههاي عمران و توسعه روستايي كشور (با تأكيد بر برنامه چهارم توسعه)

رويا زنگنه چكني

بررسي تحولات جمعيتي و علل مهاجرتي روستاي روئين بين سال هاي1385-1335

هوشنگ باقري، حميد بقايي، مسلم سروستاني، محمد كرداني

ارزيابي سياستها و كاميابي هاي حاصله در برنامه هاي توسعه از حيث مشاركت كشاورزان و جوامع روستايي در طرحهاي منابع آب خوزستان

فتح اله داوری دهكردي، هوشنگ باقري، مسلم سروستاني، محمد كرداني، ابراهيم پروين

ارزيابي نقش و مشاركت تشكل هاي آب بران در توسعه اجتماعي - اقتصادي و فرهنگي جوامع روستايي

محمد علی احمدیان

پروين گرجيان، فاطمه نوعي.

عوامل مؤثر بر مهاجرت هاي روستايي (نمونه موردي:دهستان رستم دواز شهرستان نورآباد

رضا زا رعي كيومرث دهقاني، مسعود ظفري

ارزيابي ميزان فقر و سرمايه اجتماعي در روستا (نمونه موردي: روستاهاي بخش باوي شهرستان اهواز

حسين قدرتي، سيدهادي حسيني، طيبه احمد ي

روستاييان مهاجر و زندگي در شهر (مورد مطالعه: شهر سبزوار)

عباس عليپور، سليمه باقريان پايين افراكتي .

بررسي نقش ساخت و سازهاي شهري بر روند مهاجرتهاي روستايي غرب استان مازندران (مطالعه موردي: شهر تنكابن)

محمد مسلمینادينلويي، محمد باسط قُرِشي ميناآباد

نقش شركت هاي تعاوني در توسعه اقتصادي روستاها (مطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان ميانه )

هوشنگ باقريفتح اله داوري دهكردي، مسلم سروستاني، ابراهيم پروين، محمد كرداني

اهميت و جايگاه مشاركت و تعاون در توسعه مناطق روستايي با تأكيد بر طرحهاي مرتبط با منابع آب

سيد رامين غفاري، نگين صالحي.

عوامل و موانع مؤثر در انگيز ش همكاري زارعين بهره بردار با ناظرين طرح خودكفايي گندم (مطالعه موردي : استانچهارمحال و بختياري، دشت اردل

مهدي چراغي، زهرا تاراسي

بررسي عوامل مؤثر در مهاجرت هاي روستايي، با تأكيد بر جاذبه هاي شهري (مطالعه موردي: محور روستايي اندابا بالاابراهيم آباد شهرستان زنجان

جعفر ميركتولي، مسعود مدانلوجويباري، سميه مهاجر

بررسي و تحليل نقش سرمايه اجتماعي در توسعه نواحي روستايي (مطالعه موردي : روستاي آسياب سر شهرستان ساري

حسنيه سادات حسيني زهرايي

نقش رسانه هاي گروهي در توسعه روستايي

كرداني، فتح اله داوري دهكردي، مسلم سروستاني، هوشنگ باقري، ابراهيم پروين

دستاوردهاي توسعه طرح هاي منابع آب با تأكيد بر مشاركت مردمي (مطالعه موردي : پروژه آبياري رامشير

وكيل حيدري ساربان

عوامل فردي، اجتماعي و اقتصادي مؤثر بر نگرش جوانان روستايي پيرامون اشتغال در بخش كشاورزي (مطالعه موردي شهرستان مشگين شهر :

محمودفال سليمان، آمنه ابطحي نيا

اثرات يكپارچه سازي اراضي زراعي بر اشتغال زنان روستايي (نمونه موردي : بخش خوسف شهرستان بيرجند)

مجتبي قديري معصوم احمد افروزيان، علي باقري كشكول ي.

اثربخشي تعاوني هاي توسعه در توسعه جوامع روستايي (مطالعه موردي: تعاوني توسعه بهاباد)

يوسف قنبري

نقش تعاوني ها در توسعه پايدار نواحي روستايي

فاطمه محمدزاده لاريجانی

بازشناسي عوامل مؤثر در مهاجرت هاي روستايي شهري و شكل گيري پديده شهرگريزي

نينا شاددلي

سنجش نگرش اعضاي هيأت مديره و مدير عامل تعاوني هاي توليد روستايي به اثرات اين تشكل ها در توسعه اقتصادي روستا (مطالعه موردي: استان آذربايجان غربي)

محمودفال سليمان، آمنه ابطحي نيا

شناخت عوامل فردي مؤثر بر تمايل كشاورزان به مشاركت در اجراي طرح يكپارچه سازي اراضي زراعي

((نمونه موردي : بخش خوسف شهرستان بيرجند)

ماشاالله كريمان خراساني

ضرورت لحاظ پدافند غير عامل در مكان يابي روستاهاي جديد و شرح خدمات تدوين طرحهاي هادي روستايي

غلامرضا ميري، ناهيد اسمعيل زايي، يونس شهنواز ي

رابطه سرمايه اجتماعي با شاخص هاي توسعه روستايي (نمونه موردي : مطالعه بخش ايرندگان شهرستان خاش )

مرضيه نوري، عبدالرضا ركن الدين افتخاري،

توسعة اطلاعاتي روستايي: راهبردي جديد براي توسعة روستايي

مصطفي بيات، محمد نبي جورنبيان، انسيه خير ي

تحليل تأثيرات مراكز فناوري اطلاعات و ارتباطات بر توسعه روستاي گلدشت (ناحيه خمين

يعقوب آموزگار،

نقش مديريت روستايي (دهياريها) در توسعه روستاها (مطالعه موردي: شهرستان قيروكارزين

بهروز محمدي يگانه، مهدي چراغي، عباس نباتي قره قشلاق

بررسي موانع ايجاد تعاوني هاي توليد كشاورزي در مناطق روستايي (مطالعه موردي: محور روستايي ميرجان مهرآبادزنجان)

ام البني اصفهان كلاته، محبوبه خسروي نژاد

نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در توانمندسازي زنان روستايي (مطالعه موردي؛ روستاهاي قرن آباد و آهنگرمحله)

علي محمدنژاد، پروين خداداد ي.

جهاني شدن و ضرورت نگرشي جديد در مديريت نواحي روستايي

حميد جلاليان نگار عسكري .

نقش مراكز فن آوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه ريزي و توسعه پايدار روستاها

سيد رامين غفاري، معصومه تركي، نگين صالحي.

نقش گردشگري در اقتصاد روستايي (مطالعهي موردي: استان چهارمحال و بختياري، روستاي هدف گردشگري ديمه )

ابوالقاسم امير احمدي، مجيد ابرهيمي، حميد نژادسليمان ي

راهبردهاي توسعه گردشگري روستايي با استفاده از مدلSWOT(مطالعه موردي : روستاي حصار)

سميه لطيفي، الهام ودادي

تحليل موانع توسعه گردشگري روستايي در روستاهاي هدف گردشگري شهرستان همدان

رستم صابری فر، مجتبي خداخواه

عوامل مؤثر بر آثار مثبت گردشگري در روستاهاي پيرامون شهرها (نمونه موردي: دهستان باقران بيرجند

محمد باسط قُرِشي ميناآباد ، عيسي پوررمضان،زهرا سفرگر

راهكارهاي توسعه گردشگري روستايي در شهرستان شفت

حميد حيدري مكرر، مرضيه شوقي.

بررسي قابليت ها و تنگناهاي توسعه گردشگري روستايي در شهرستان دشتي

عليرضا خواجه شاهكوهي، رضا صمدي، سلمان حياتي.

نگرش ساكنان مناطق گردشگري روستايي نسبت به پيامدهاي گردشگري (مطالعه موردي: روستاهاي بيش از 400 خانواردهستان روئين شهرستان اسفراين)

علي اكبر عنابستاني، حسن درويشي

امكان سنجي توسعه گردشگري روستايي در منطقه دشت ارژن فارس

هادي قراگوزلو، رضا سليمانگلي، حميده ابراهيم پو ر

تحليل گردشگري روستايي و نقش آن در توسعه اقتصاد روستايي (مطالعه موردي : روستاي التپه، شهرستان بهشهر )

عبدالصمد پناد، معصومه مهري .

نقش پتانسيل هاي گردشگري در توسعه ي پايدار روستايي (محدوده مورد مطالعه: روستاي مزايجان )

محمد علي احمديان، فاطمه نوعي، شيرين صباغي آبكوه

گردشگري روستايي و نقش آن در توسعه مناطق روستايي (نمونه موردي: روستاي كنگ از دهستان جاغرق)

جواد ملكان، راشد احمدي، احمد ملكا ن

بررسي نقش گردشگري در توسعه روستايي (محدوده مورد مطالعه : روستاي شالان )

سيد علي حسيني، شهرام اميرانتخابي.

قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديدهاي گردشگري روستايي در ايران بر اساس مدل مديريت راهبردي (مطالعه موردي: شمال ايران)

فرحناز اكبراقلي، حسين عباسی

پهنه بندي عرصه هاي هم پيوند گردشگري با استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبي AHP مطالعه موردي : دهستان بيهق سبزوار)

روح الله باسره، بابك اجتماع ي.

بررسي اثرات اقتصادي گردشگري با تكيه بر نظرات روستاييان (مطالعه موردي: دهستان شاپور شهرستان كازرون استان فارس

مريم قهرماني، محمود اميري، غلامرضا قهرمان

تأثير حفاظت از بافت هاي باارزش روستايي بر توسعه گردشگري روستايي (نمونه موردي : روستاي سيمين استان همدان)/

مجتبي رفيعيان، سيد علي حسين پور

بررسي راهبردي مقوله گردشگرپذيري روستايي در حوزه توسعه پايدار منطقه اي

خديجه بوذر جمهري، محمد جعفر زمرديان، رويا خوشر و.

نگرش جامعة ميزبان به اثرات اقتصادي، اجتماعي، محيطي و كالبدي گردشگري در نواحي روستايي (مطالعة موردي دهستان شيرين دره، شهرستان قوچان)/ :

محمد قاسمي

بررسي قوتها، ضعفها، فرصتها و تهديدهاي منطقه نمونه گردشگري ابدال آباد با تكنيك SWOT تبيين راهبردهاي توسعه منطقه نمونه گردشگري ابدال آباد

محمود فال سليمان، محمد حجي پور

تحليل قابليتها و محدوديتهاي توسعه اكوتوريسم استان خراسان جنوبي در راستاي تقويت نقش آن در توسعه روستايي

منصور غنيان،ليلا بقائي، رقيه جليليان.

ابعاد كمي و كيفي توسعه گردشگري روستايي با محوريت جامعه محلي (مطالعه موردي: روستاي گره بان

مصطفي طالشي، جعفر شهاب الملك فرد، محمدرضا دربان آستانه

ارزيابي قابليت ها و توانمنديهاي گردشگري روستايي در استان خراسان شمالي

راتعلي خاكپور، عزت اله مافي، زهرا شرفخانی

نقش گردشگري رويين در توسعه اقتصادي شهر اسفراين دهه 90-80

مهدي رمضان زاده لسبويي، ناصر بيات، زهرا حيدري

پيامدهاي تغيير كاربري اراضي در نواحي روستايي با تأكيد بر توسعه گردشگري خانه هاي دوم (دهستان دوهزار، شهرستان تنكابن

مهديه يزدي، هادي زارعي محمودآبادي.

ارزيابي توان محيطي براي توسعه توريسم در مناطق روستايي (مطالعه موردي : دهستانهاي كذاب و ندوشن )

سيروس قنبري، جعفر كريمي، محمد رضا محبوب فر .

برنامه ريزي گردشگري روستايي حوضه تالاب گاوخوني

صالحيان بادي، محمد رهگشا ي

نقش اكوتوريسم بياباني در توسعه سكونتگاه هاي روستايي (مطالعه موردي اقامتگاه گردشگري متين آباد بادرود

سيد هادي كهنه پوشي، سميه برادرا ن

تحليل توانهاي اكوتوريستي بخش سردشت و شهيون شهرستان دزفول با استفاده از مدل SWOT

كيومرث خداپناه، حبيبه نوري اوغورآبا د

توسعه و گسترش گردشگري روستايي مجموعه ي تفريحي و توريستي تالاب قوريگل (استان آذربايجان شرقي )

سعيد جاهدي پور.

بررسي نقش بوستانهاي روستايي در توسعه و جاذبه گردشگري

عبدالرضا اماني، پريسا صفري پور چافي، روح الله اميدقانع، عباس فخرايي

برنامه ريزي توسعه گردشگري روستايي با استفاده از مدل SWOT مطالعه موردي: روستاي ملهمدره -شهرستان اسدآباد

مصطفي بيات، رضا سليمانگلي، انسيه خير ي.

جايگاه اگروتوريسم در توسعه روستايي

ژيلا كلالي مقدم، صديقه وحيدي شامكان ي

ارزيابي پيامدهاي منفي گردشگري بر ساختار روستاهاي حومه شهر مشهد

مسعود نيك سيرت

اكوتوريسم و نقش آن در توسعه پايدار نواحي روستايي

بهرام ايماني، رضا سليمانگلي، لطف الله ملكي

چالش هاي فراروي توسعه گردشگري روستايي در ايران

همت اله رورده

پايش زمان توسط دهقانان و شبانان در روستاهاي مازندران

مهپاره سروي

توريسم روستايي و تأثير آن بر توسعه روستا مطالعه موردي: بررسي توريسم تخت سليمان از نگاه گردشگران و تأثير آن بر جامعه ميزبان

محمدعلي رجائي ريزي، رحيم سرور، كامران زارعيان، رحمت الله رئوف حنان.

اثرات گردشگري در توسعه و عمران پايدار روستايي با استفاده از مدلSWOT مطالعه موردي: روستاي ابيانه اصفهان

سعيده هدايي، موسي صابري، محمد اكبرپور، حسين فردي

توسعه پايدار كشاورزي در روستاها با تأكيد بر آبخيزداري (مطالعه موردي: حوزه سد بارزو استان خراسان شمالي )

منيره سادات ميرعبدالهي، علي سركارگر اردكاني، سيدكمال ميرعبدالله

بررسي آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از توسعه صنايع بر مناطق روستايي با استفاده ازGIS

محمود فال سليمان، محمود مرادي، آمنه ابطحي نيا.

بهره برداري بهينه از منابع آب راهي براي رسيدن به توسعه روستايي(مطالعه موردي: اراضي يكپارچه شده بخش خوسف شهرستان بيرجند

معصومه سليماني، خديجه بوزرجمهر ي.

ارزيابي و تحليل مديريت آب زيرزميني در بخش كشاورزي با توجه به هدف پايداري منابع آب (نمونه موردي شهرستان سرايان

حبيب عابدي.

تأثير مخاطرات ژئومورفولوژيكي در كاهش روند توسعه و برنامه ريزي روستايي (نمونه موردي : حوضه آبريز روستاي محبوب آبا

محمود فال سليمان، محمد حاصلي، راضيه آرزومندان

آبخيزها واحدي مناسب جهت برنامه ريزي و مديريت روستايي/

علي اكبر نجفي كاني، سعيده هدايي

بررسي نقش تغييرات كاربري اراضي روستاييان در بروز سيلاب (مطالعه موردي : حوزه آبخيز اترك استان خراسان شمالي

نرگس معظمي فرد، زيبا معظمي فرد، مهري رضايي

بررسي آسيب هاي وارد شده حاصل از سياستگذاريهاي منطقه اي بر محيط زيست روستا (مطالعه موردي : مجاورت كشتارگاه صنعتي گوشت مشهد و روستاي تپه سلام

بهمن رمضاني، صديقه فرهي

خشكسالي و تأثير آن بر توليد محصول برنج در نواحي روستايي حوضه تالاب انزلي

مهدي ثقفي، محمود فال سليمان، ابرهيم دهقان نژاد

بررسي و تحليل اثرات خشكسالي بر تغييرات سطح آبهاي زيرزميني و پيامدهاي آن در بخش كشاورزي ساكنين روستاهاي حوضه آبريز دشت قاین

مسعود رجايي، سيد ياسر حكيم دوست.

خشكسالي اقليمي و تأثير آن بر مكانگزيني روستاها (مطالعه موردي: استان زنجان)

اسماعيل شهباز ي

آموزش و ترويج براي توانمندسازي مديريت روستا

عباس نوروزي، سيد داود حاجي ميرحیمي

سير تحولات مديريت روستايي در ايران ؛ درس ها و آموخته ها

حميد برقي، فرشاد سوري، زينب كاظمی

تحليلي بر عملكرد و موفقيت شوراهاي حل اختلاف در امنيت قضايي با تأكيد بر حكمروايي روستايي (نمونه موردي بخش مركزي شهرستان كوهدشت :

مصطفي طالشي، محمد غلامي، عيسي شيباني امين

واكاوي عملكرد نهاد هاي محلي مشاركت در توسعه پايدار روستايي (نظرسنجي روستانشينان از شوراهاي اسلامي روستايي در شهرستان مهر در استان فارس

احمد تقديسي، فرشاد سوري، سيد اسكندر صيدايي

ارزيابي و تحليل ميزان رضايتمندي مردم نسبت به عملكرد كالبدي -زيست محيطي دهياران در توسعه روستايي (مطالعه موردي: بخش كوناني شهرستان كوهدشت

جعفر جوان، عليرضا حميديان

نگرشي بر عملكرد دهياران، مديران نوپاي روستايي (نمونه موردي: شهرستان سبزوار

علي اكبر نجفي كاني، محمد ميرزاعلي

ارزيابي عملكرد مديران محلّي در جلب مشاركت مردم در راستاي برنامه هاي توسعه پايدار روستايي (مطالعه موردي دهستان سلطانعليِ شهرستان گنبدكاووس :

حجت شميعي، رشيد بوكاني، سلطان بهرامي.

بررسي چالشها و معضلات مديريت نوين روستايي (نمونه موردي: بخش قدس از شهرستان شهريار

محمود فال سليمان، محمود مرادي، غلامرضا كاووسي، حجت الله صادقي

بررسي و ارزيابي عملكرد دهياران در روند مديريت و توسعه روستايي با تأكيد بر ابعاد و شاخصهاي اقتصادي، اجتماعي و محيطي - كالبدي (مطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان بيرجند

حسين فراهاني، احمد رستمخاني

بررسي عملكرد دهياريها در توسعه روستايي (مطالعه موردي : دهستان كرسف شهرستان خدابنده)

محمدرضا نقوي، سميرا محمودي .

بررسي تحولات مديريت روستايي در ايران پس از انقلاب اسلامي با رويكرد توسعه پايدار (مفاهيم و نظريات )

حميد حيدري مكرر، محمودعلي خسروي،

بررسي چالشهاي مديريت دهياران روستاهاي بخش پشت آب زابل

سيد علي حسيني

چارچوب برگزاري جلسات كارآمد در سازمان هاي محلي و مديريت روستايي

محمد علي محمدي

بررسي نقش سازمان هاي دولتي ذيربط در شكل گيري و فعاليت شوراهاي اسلامي روستايي و تبيين موانع تحقق اهدافجمهوري اسلامي در مديريت روستايي

عليرضا حميديان

عدم دريافت حقوق و مزاياي مستمر، چالش مؤثر در مديريت روستايي ايران.

حسن افراخته، ريبوار محمود پور، ميترا اسدي

ارزيابي عملكرد دهياري ها در زمينه اجتماعي - فرهنگي با استفاده ازآزمون فريدن و مدل سلسه مراتبي مطالعه موردي: دهستان دزلي در شهرستان سروآباد

رسول مالكي، محمد شوكتي آمقاني

زنان در عرصه مديريت روستايي ايران؛ فرصتها و تهديدها

رضا سليمانگلي،هادي قراگوزلو، حسين پولاد ي

ارزيابي عملكرد دهياري ها در فرايند توسعه پايدارروستايي.

سيد علي حسيني، شهرام اميرانتخابي

اهميت روش هاي تصميم گيري در بهبود مديريت روستايي

اصغري لفمجاني، محمود علي خسروي، ميثم بنداني

بررسي الگوهاي مديريت بلاياي طبيعي در روستاهاي سيستان (مطالعه موردي : خشكسالي هاي1384-1377 ،

خديجه بوزرجمهري، علي اكبر عنابستاني، الهه انزايي

ارزيابي عملكرد اقتصادي طرح تجهيز و نوسازي و يكپارچه سازي اراضي شاليزاري (نمونه موردي: دهستان قره طغان شهرستان نكا

امين عبد مجيري

واكاوي مفهوم الگو و نحوه كاربرد آن در ساخت و سازهاي جديد مسكن روستايي

هشجين، عيسي پوررمضان نصراله مولائي

تجميع تيپ روستاها، راهبرد پيشنهادي به منظور توسعة پايدار روستايي در بخش جلگه اي گيلان

محمودمرادي، ابوالفضل مهرافزا، حميد علي زاده

بررسي و تحليل چالش تغيير كاربري اراضي در طرحهاي هادي روستايي (مطالعه موردي : خراسان جنوبي )

نيما ولي بيگ، فاطمه مهدي زاده، فرهاد تهران

سازه هاي ماندگار روستايي، الگوپذيري هندسي، پايداري

خديجه بوزرجمهري، ريحانه سلطاني، سميه عبدالهي

بررسي تأثير تسهيلات مسكن روستايي بر تحولات كالبدي نواحي روستايي (نمونه مورد مطالعه : دهستان سرجام )

براتعلي خاكپور، طاهره صالحي .

سنجش پتانسيلهاي محيطي مخروط افكنه ها در ارتباط با توسعه اقتصاد روستايي(مطالعه موردي: دشت جوين)

علي اكبر عنابستاني.

ارزيابي ميزان تحقق پذيري كاربريهاي پيشنهادي طرحهاي هادي روستايي(مطالعه موردي: روستاهاي خراسان رضوي )

عليرضا بستاني خديجه خديجه جواني

ارزيابي اجراي طرح هادي روستايي، پژوهشي در روستاي سربالا، شهرستان تربت حيدريه ،

محمودرضا ميرلطفي، ميثم بندانی

بررسي تطبيقي مصرف انرژي در مساكن قديمي و جديد روستاهاي سيستان

سميه لطيفي، حشمت اله سعدي، هادي فتحي .

بررسي اثرات اجراي طرح هادي روستايي در روستاهاي بخش مركزي شهرستان همدان

مهد ي جهانی زهرا الهياري راه چمني، فاطمه نوع ي.

عواملمؤثر بر تحول فرم و كاركرد سكونتگاههاي روستايي (نمونه موردي: دهستان ميان جوين سبزوار )

غلامرضا احمدي، خديجه وفادار

اثرات اقتصادي و اجتماعي اجراي طرح بهسازي بر خانوارهاي روستائي استان مازندران

حسن افراخته، ريبوار محمود پور، ميترا اسدي، جواد دامن با غ

ارزيابي طرح هادي روستايي با تأكيد بر ميزان رضايت مردمي (مطالعه موردي : روستاي دزلي در شهرستان سروآباد )

مهدي اخگري، احمد منصوري

مسكن و عمران روستايي (نمونه روستاي باغستان عليا از توابع شهرستان فردوس).

مصطفي بيات، علي اصغر عيسي لو

فرايند دستيابي به بافت كالبدي منسجم (مطالعه موردي: روستاي چغاسيف الدين، ناحيه خمين )

افسانه مجيدي

تاملي بر الگوي مداخله كالبدي در بافت هاي باارزش روستايي (مطالعه موردي: روستاي كنگ)

غلامرضا خوش فر، عليرضا خواجه شاهكوهي، كاظم احمدي آهنگ

بررسي مقايسهاي شاخص هاي كمي و كيفي توسعه مسكن روستايي (مورد مقايسه : روستاهاي استان مازندران با روستاهاي كل كشور) ا

يوسف قنبري

تحليلي بر طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي در جهت عمران و توسعه پايدار روستايي

رضوان فرازمند، افسانه عسكريپور، الهامالسادات سجادي

بررسي الگوي مسكن در دامنه اشترانكوه (ازنا لرستان)

رستم صابري فر

نقش طرحهاي هادي روستايي در تحرك اقتصادي روستائيان (نمونه موردي: استان خراسان جنوبي)

مستانه توفيقي

نقش بافت هاي با ارزش در توسعه گردشگري روستايي (نمونه موردي: روستاي شريف آباد)

سعيده مؤيدفر، مريم بيرانوندزاده

برنامه ريزي توسعه مساكن روستايي بر اساس عوامل اقليمي (نمونه موردي : روستاهاي يزد )