هسته پژوهشی مطالعات جغرافیایی روستایی

  آمادگي مشاوره جهت اجراي پروژه‌هاي زیر را دارد :

 - مطالعه ابعاد مختلف زندگی روستایی وعشایری شامل حوزه های جغرافیای اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و مسائل زیست محیطی.

- طرحهای ساماندهی فضاهای مختلف روستایی.

- طرحهای GIS مرتبط با تحقیقات روستایی وعشایری.

- مطالعه وضعیت مساکن روستایی وعشایری وبررسی امکانات و زیرساختهای سکونتگاههای روستایی.

- مطالعات جمعیتی،اجتماعی-اقتصادی،فرهنگی و زیست محیطی مورد نیاز طرحها وبرنامه ریزی های محلی ومنطقه ای وغیره..

-ارزشیابی اثرات اجتماعی – اقتصادی وزیست محیطی طرحهای مختلف عمرانی در نواحی روستایی

-تهیه شناسنامه جامع فرهنگی،اجتماعی-اقتصادی روستا ها.

-مطالعه ومعرفی جاذبه های مختلف گردشگری روستایی( تاریخی، مذهبی،فرهنگی ،طبیعی، کشاورزی وغیره..)

- تحقیقات اکتشافی درزمینه شناسایی ، جمع آوری ومکتوب نمودن مهارتهاودانش های بومی روستاییان از قبیل:الگوهای بومی معماری ومسکن،روشهای بومی تولیدات کشاورزی ودامی،روشهای بومی مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی ودامی وغیره.....

-تحقیقات پیمایشی ازجمله شناخت زمینه های جلب مشارکت روستاییان وعشایر در پروژه های مختلف عمرانی وغیره..