برگزاری اولین جلسه انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران(شعبه خراسان رضوی)

ضمن تبریک تاًسیس شعبه انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران در دانشگاه فردوسی مشهد، از کلیه متخصصین و صاحب نظران در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دعوت می­ شود، جهت انتخاب اعضاء هیات مدیرۀ انجمن، تاریخ یکشنبه 17 خرداد، ساعت 11:30 صبح در تالار دکتر رجایی واقع در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی، شرکت فرمایید.