این مرکز آمادگي مشاوره جهت اجراي پروژه‌هاي زیر دارد:

 

  • مطالعات برنامه ریزی روستایی با نگاه ویژه به برنامه ریزی استراتژیک و آینده پژوهی
  • مطالعات اقتصادی در حوزه اقتصاد روستایی با نگاه ویژه به برندینگ روستایی ، اشتغال و کسب کار های کوچک، صنعت گردشگری روستایی و اقامتگاههای بوم گردی
  • مطالعات و پژوهشهای اجتماعی با نگاه ویژه به آسیب شناسی روستایی بویژه فقر، اعتیاد ، مهاجرت ، بیکاری و...
  • مطالعات ، پژوهشها و برنامه ریزی فرهنگی در حوزه مدیریت روستایی 
  • مطالعات و پژوهشهای کاربردی در زمینه روستای الکترونیک و هوشمند
  • مطالعات کالبدی و مسکن و بافت های باارزش روستایی
  • پژوهش و مطالعه در زمینه مدیریت یکپارچه روستایی و حکمروایی خوب روستایی
  •     انجام مطالعات و تحقیقات میدانی و نظر سنجی در زمینه های مربوطه به موضوعات روستایی