ماموریت ها

  • انجام طرح های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای در حوزه مسایل روستایی و همکاری علمی با ادارات و سازمان های مرتبط با فعالیت های روستایی ( دفتر امور روستایی استانداری ها، سازمان جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن اسلامی و.)
  • شناخت و تدوین اولویت های پژوهشی استراتژیک با محوریت موضوعات و مسایل روستایی.
  • ارزیابی و نظارت بر اجرای طرح های پژوهشی انجام شده سایر مراکز و دفاتر پژوهشی دولتی و خصوصی
  • شناسایی و جلب مشارکت محققین در زمینه های تخصصی هسته پژوهشی در سطح کشور
  • برگزاری گردهمایی ها و نشست های علمی در زمینه های مسائل مختلف روستایی
  • برگزاری کارگاه های پژوهشی در زمینه های مختلف روستایی
  • ارائه و نشر یافته های پژوهشی