ازآنجا که توسعه ملی و حتی توسعه شهری، بدون توسعه روستایی امکان پذیر نیست، به همین دلیل و در راستای تحقق توسعه روستایی پایدار ، جمعی ازاعضاء هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی برآن شدند تا « هسته پژوهشی مطالعات جعرافیای روستایی » را به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه فردوسی برسانند،تا با بهره گیری از توان تخصصی اعضای هیات علمی ومحققان دانشگاهی، خدمات پژوهشی ومشاوره ای رادرحوزه های مختلف مسائل روستایی کشور دراختیار سازمان ها و موسسات متقاضی قرار دهند.

 مهمترین اهداف ایجاد هسته پژوهشی عباتنداز:

 1.انجام تحقیقات علمی پژوهشی درقلمرو موضوعات مختلف جغرافیای روستایی ( گردشگری روستایی ، مسکن و کالبد روستایی، مطالعات زنان روستایی، محیط زیست روستایی، جامعه شناسی روستایی، اقتصاد روستایی، خدمات و زیر ساخت های روستایی ) براساس تقاضاها و اولویت های پژوهشی ادارات وسازمان ها و نهاد های مختلف

2.ایجاد تعامل وارتباط دوسویه بین پژوهشگران هسته پژوهشی با ادارات، سازمان ها و نهادهای اجرایی به منظور تحلیل مسائل جغرافیایی روستاها وارائه مشاوره ها و راهکارهای علمی وکاربردی.

3-ایجادفرصت برای مشارکت اعضاء هیات علمی وپژوهشگران جغرافیای روستایی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در عرصه های پژوهشی وافزایش سطح دانش و مهارت های علمی وعملی آنان..

4 -فرصت پذیرش تحقیقات دانشجویی و یا پژوهشگر پسا دکتری و ارائه خدمات مشاوره ای و پژوهشی به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته جغرافیای و برنامه ریزی روستایی.

5- برگزاری نشست ها، سخنرانی ها و همایش های علمی منطقه ای و ملی و فراملی، برگزاری کارگاه های اموزشی و پژوهشی.